درباره اصفهان

درباره اصفهان

زيبايي و شكوه آثاروابنيهء تاريخي اصفهان چنان بيننده را مفتون مي سازد كه حتي براي شهروندي كه سالها در كنار اين آثار بديع زندگي كرده است نه تنها خسته كننده نيست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و رمزهاي تازه و شگفتي را كشف مي كند.بي مناسبت نيست كه ((نصف جهانش)) ناميده اند و ازهزار سال پيش اين شهر پذيراي جهانگردان و سياحان بي شماري بوده كه هر يك به زباني عظمت و زيبايي شهر و بناهاي آن را ستوده اند.ناصر خسرو شاعر و يكي از تيزبين ترين جهانگردان عالم كه به خوبي مي دانست از ميان آن چه در سفرهايش مشاهده مي كرد چه مطالبي را بايد انتخاب كند و بنويسد كه خوانندگانش احساس كنند كه شخصاً با او همراه اند و همه چيز را به چشم خود مي بينند دربارهء اصفهـــــانی كه ديــــدار ميکرد مي نويسد : ” شهــــری است بر هامون نهاده با حصاري محكم و بسيار بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد …. جويهاي آب روان در تمام شهر حفرشده و خانه هاي آن زيبا و مرتفع اند . مي گويند كه طول حصار شهر اصفهان سه فرسنگ و نيم است . هر چه داخل شهر مي بينم از رفاه و آبادي حكايت مي كند و من هيچ بناي ويراني در آن ند يدم” . ناصر خسرو در جاي ديگر مي گويد : ” من درهمه زمين پارسي گويان شهري نيكوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ند يدم” قصد من اين نيست كه در اين مقدمه آن چه را جهانگردان در توصيف زيبايي هاي اصفهان نوشته اند بازگو كنم و يا به دليل آن كه ((من اين جا زاده شده ام)) و يا به دليل آن كه گنبدها و مناره هاي لاجوردي با نقش و نگارهاي دل انگيز در دل آسمان فرورفته ، براي من که ازكودكي با آنها خو گرفته ام زيبا است اغراق گويي كنم . تنها با نقل سه نمونه مطالبي كه درباره اصفهان ِ۱۰۰۰ سال پيش و۴۰۰ سال پيش و دوره معاصر نوشته شده است مي خواهم براي خوانندهء عزيزي كه شهر اصفهان را نديده است و يا سالها پيش ديده است ، حال و هواي گذشته و امروزي شهر و آن چه را كه به صورت تصوير درصفحه مانيتور خود مشاهده مي كند مجسم نمايم . پيشتر نقل قولي ازناصر خسرو ارائه شد و اكنون بخوانيد آنچه كه در چهارصد سال پيش ژان شاردن درباره اصفهان مي نويسد : از خيابان بزرگي آغاز مي كنم كه مي توان آن را حياط شهر ناميد . خياباني كه زيباتر از آن نه ديده و نه شنيده ام… آنگاه شاردن به توصيف نهر آب وسط خيابان و كوشك ها و تالارها و حجره هاي زيباي وسط باغ مي پردازد كه به قول او با ظرافت بسيار منقش و مطلا شده اند . ديوارها روزنه هايي دارند كه بدون ورود به باغ مي توان از بيرون همه كساني كه در آن هستند و آن چه را كه در باغ مي گذرد مشاهده كرد.

باربری تهران اصفهان